/ / / /

Nghiên cứu M&A: Pháp luật đầu tư quy định về hoạt động M&A ( Bài 14)


Nghiên cứu M&A: Pháp luật đầu tư quy định về hoạt động M&A ( Bài 14)

Nội dung của Pháp luật đầu tư quy định về hoạt động M&A - Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp tạo ra một hành lang pháp lý tốt cho các thương vụ M&A và định hướng cho các nghiên cứu về mua bán & sáp nhập doanh nghiệp trong những nỗ lực thu hút FDI.

Bên cạnh hệ thống pháp luật doanh nghiệp hiện hành, nội dung quy định của pháp luật đầu tư đã hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường M&A.

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Có 2 hình thức đầu tư là:

Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia hoạt động quản lý đầu tư .

Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Trên thực tế có rất nhiều cách để sở hữu Doanh nghiệp khác, nhà đầu tư có thể bỏ vốn mua lại một phần hay toàn bộ Doanh nghiệp khác thông qua việc mua cổ phần của Doanh nghiệp đó dưới hình thức đầu tư vốn trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoạt động của nhà đầu tư trong nước phải tuân theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

 Luật đầu tư 2014 cũng quy định về áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm làm rõ việc áp dụng pháp luật đối với Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng áp dụng điều kiện và thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp thành lập mới doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, thực hiện dự án đầu tư đối với các tổ chức kinh tế nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ hoặc công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài.

Có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Các trường hợp còn lại áp dụng như nhà đầu tư trong nước khi thành lập mới doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Luật đầu tư 2014 cũng quy định một số nội dung như: Quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài; thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; ưu đãi đầu tư; quy định những trường hợp tạm ngừng, giãn tiến độ đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi, thanh lý hoạt động đầu tư; bổ sung quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu tư.

Như vậy, Luật Đầu tư hiện hành đã cải cách quy trình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.việc góp vốn mua cổ phần và sáp nhập, mua lại DN của nhà đầu tư có quyền được pháp luật thừa nhận nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định. Đồng thời, nhà đầu tư được quyền sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh. Điều kiện sáp nhập, mua lại cônh ty, chi nhánh theo quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật canh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

​( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - sao chép dưới mọi hình thức đề nghị xin phép tác giả - 0387696666 - 0386319999) #vungocdung #mavietnam  #bacvietluat #luatsu #muabandoanhnghiep

Bình luận

Chưa có bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận bằng tài khoản cá nhân.

Bình luận bằng Facebook

" Luật sư sống bằng việc BÁN KIẾN THỨC và TRÍ TUỆ, SỰ HIỂU BIẾT. Khách hàng đến với Luật sư để MUA những thứ bạn có. Nếu bạn không những thứ đó thì sẽ bán gì cho khách hàng? Sự UYÊN THÂM trong nghề tạo ra giá trị thật sự cho thân chủ" - Luật sư Vũ Ngọc Dũng -0938188889

Đăng ký nhận tin

Nhập email để là người đâu tiên nhận được những tin tức mới nhất từ Blog Vũ Văn Dũng. Chúng tôi cam kết bảo đảm quyền riêng tư cho email của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến